ქართული კლავიატურა
   კონტაქტი საიტის რუკა


აუდიტის სუბიექტი

 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში შიდა აუდიტის დეპარტამენტი შეიქმნა 2010 წლის 12 ივლისიდან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N 37 დადგენილებაში საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 15 ივლისის #191 დადგენილებით შეტანილი ცვლილების საფუძველზე.

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის დებულება 

 

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სტრუქტურა:

 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ 2009 წლის საქმიანობის შედეგად შემუშავებული დასკვნების საერთო რაოდენობა იყო 82.
შესწავლის შედეგების საფუძველზე:
70 დაწესებულებას მიეცა წერილობითი გაფრთხილება,
15 დაწესებულებას _ წერილობითი მითითება,
23 დაწესებულების ხელმძღვანელი გათავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან.
38 საქმე გადაგზავნილი იქნა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნების შესაძლო არსებობის გამო სამართალდამცავ ორგანოებში.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინიტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტმა შექმნის დღიდან (12.07.2010) ჩაატარა სსიპ - #150 და #186 საჯარო სკოლების თემატური აუდიტი პროგრამით გათვალისწინებული საკითხების შესწავლის მიზნით. თემატური აუდიტის პროგრამა მოიცავდა შემდეგ საკითხებს:

ა. მიღებული კონტინგენტისა და სასწავლო კლასების დაკომპლექტების რეალობის შესწავლა;
ბ. სკოლის სასწავლო გეგმის შემუშავების, დამტკიცებისა და შესრულების კანონიერების შესწავლა;
გ. დაწესებულებების თვითმმართველი ერთეულების (სამეურვეო საბჭო, დირექცია, პედაგოგიური საბჭო, მოსწავლეთა თვითმმართველობა, დისციპლინური კომიტეტი, ასევე სააპელაციო კომიტეტი – ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიერ თავის უფლებამოვალეობათა განხორციელების კანონიერების შესწავლა;
დ. ბიუჯეტის დამტკიცების კანონიერების შესწავლა;
ე. საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო სახსრების მიღებისა და ხარჯვის კანონიერების შესწავლა;
ვ. სალარო მეურნეობის წარმოების სისწორის შესწავლა;
ზ. სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების კანონიერების შესწავლა;
თ. მატერიალურ-ფასეულობათა მოვლა-პატრონობისა და აღრიცხვის კანონიერების შესწავლა;
ი. დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების იჯარით ან სხვა რაიმე ფორმით გაცემის ან გასხვისების კანონიერების შესწავლა;
კ. ადგილზე წამოჭრილი სხვა საკითხების შესწავლა.

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მიერ მიმდინარეობს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინსპექტირება 2010 წლის 04 აგვისტოდან 2010 წლიას 27 აგვისტოს ჩათვლით.
 


ვებ-გვერდი: www.mes.gov.ge

ცხელი ხაზი:  2 31 89 50

უკან დაბრუნება

 
© 2010 შიდა აუდიტი